Vabariigi Valitsuse 07.07.1996 määruse nr 901 "Puuetega inimeste ja puudega lastega perede hüvitiste pakkumisega eluruumide, eluaseme ja kommunaalteenuste pakkumiseks"

Sümptomid

VENEMAA FÖDERATSIOONI VALITSUS

27. juuli 1996, nr 901

HÜVITISTE OSUTAMISE KOHTA

DISTABLE JA LASTE VANEMAST LASTE,

KASUTADA Oma elamispinda, eluaseme maksmine

JA VÕIMALUSED

Vene Föderatsiooni puuetega inimeste sotsiaalkaitse föderaalseaduse (Vene Föderatsiooni kogutud seadus, 1995, nr 48, artikkel 4563) kohaselt otsustab Vene Föderatsiooni valitsus:

1. Kinnitada puudega ja puudega lapsega peredega seotud hüvitiste lisamise eeskirjad, et anda neile elamispinda, eluasemeid ja kommunaalteenuseid (edaspidi "reeglid").

2. Vene Föderatsiooni rahvastiku sotsiaalkaitse ministeerium koostab ja kinnitab kuu jooksul meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi riiklike teenistuste asutuste poolt välja antud tõendi vormi, mis kinnitab puude tekkimist.

3. Vene Föderatsiooni asutuste ja kohalike omavalitsuste täitevvõimuorganid peaksid võtma vajalikud korralduslikud meetmed puuetega inimeste ja puudega lastega perede hüvitiste tagamiseks, pakkuma neile eluasemeid, eluasemeid ja kommunaalteenuseid, omandama maad üksikute elamuehituse, abitöötajate ja taimekasvatustööde ja aiakaupade hooldamine vastavalt käesoleva dekreediga kinnitatud eeskirjadele ning eluruumide varustusele Mängud puuetega inimeste erilisi vahendeid ja seadmeid vastavalt üksikute rehabilitatsiooniprogrammi.

27. juuli 1996, nr 901

KASUTAMINE DISABLIKELE INIMESTELE JA PEREKONDADELE

LUBATUD LASTELE VÕIMALUSEL, et neid tagada

Elamispinnad, eluaseme maksmine

JA VÕIMALUSED

1. Puuetega lapsed ja puuetega lastega pered, kellel on vaja parandada oma elutingimusi, on registreeritud ja varustatud elamispindadega, võttes arvesse föderaalseadusega "Puuetega inimeste sotsiaalkaitsega seotud õigusi Vene Föderatsioonis" kehtestatud privileege eluaseme, eluaseme ja kommunaalteenuste pakkumiseks üksikute elamuehituseks vajalike maade saamise teenused, samuti abiteenistuja, taha pidamise ja aianduse hooldamine vastavalt käesolevale reeglile kehtestatud korras ja sätetes.

2. Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede tunnustamise põhjused, mis vajavad registreerimisel elamistingimuste parandamist, on järgmised:

elamispinna pakkumine iga pereliikme kohta allapoole Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste täitevvõimu poolt kehtestatud taset;

elab eluruumis (majas), mis ei vasta kehtestatud sanitaar- ja tehnilistele nõuetele;

mitmes peres asuvates korterites elamine, kui perekond hõlmab patsiente, kes kannatavad teatud krooniliste haiguste raskete vormide all, kus ühes korteris ei ole võimalik neid koos elada (vastavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutuste kokkuleppele);

elades kahe või enama perekonna kõrval asuvates ruumides ilma sugulasteni;

eluruumid ühistutes, välja arvatud hooajalised ja ajutised töötajad, tähtajalise töölepinguga töötavad isikud, samuti koolitusega seotud elanikud;

kes elasid pikka aega riigi, munitsipaal- ja avaliku eluasemefondi majades olevate allrendilepingute tingimustes või elamuehituse ühistute kodudes või eluruumides, mida omavad muud eluruumideta kodanikud.

Puuetega inimeste elamistingimuste parandamiseks registreerides võetakse arvesse nende õigust täiendavale eluruumile.

Puuetega inimesi ja puudega lastega peresid võib pidada vajalikuks paremate elamistingimuste ja muudel põhjustel, mis on kehtestatud Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste seadustes ja teistes regulatiivsetes õigusaktides.

3. Puuetega inimeste ja parema elamistingimusi vajavate puudega lastega perede arvessevõtmine toimub:

elukohas - selleks spetsiaalselt volitatud kohaliku omavalitsuse asutus või spetsiaalselt määratud ametnik;

töökohal - ettevõtetes, asutustes ja muudes organisatsioonides, kellel on majanduse juhtimise või operatiivjuhtimise õigusega elamufond.

Puuetega inimesed ja puuetega lastega pered võivad registreerida elamistingimuste parandamiseks samal ajal töökohas ja elukohas.

4. Puuetega inimeste ja puudega lapsega perede registreerimiseks, kes vajavad paremaid elamistingimusi, esitatakse taotlus, millele on lisatud:

väljavõte maja raamatus;

finantskonto koopia;

puude tõestamist tõendava tunnistuse koopia ja üksikute puuetega inimeste rehabilitatsiooniprogrammi koopia;

muud dokumendid, võttes arvesse konkreetseid asjaolusid (tehnilise ülevaatuse büroo sertifikaadid, tervishoiuasutused jne).

5. Puuetega inimesed ja puuetega lastega pered, kes on registreeritud kodanikel, kes peavad oma elutingimusi parandama, on loetletud eraldi loendites, et anda neile eluaseme prioriteet.

6. Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede elu- ruumid on ette nähtud igale pereliikmele Venemaa Föderatsiooni moodustavate üksuste riigiasutuste kehtestatud piirides.

Vene Föderatsiooni valitsuse poolt heakskiidetud haiguste loendis antakse puuetega inimestele täiendavat eluruumi eraldi ruumi kujul.

Puuetega inimeste pakkumine riigi või munitsipaalmaja elamute eluruumidega sõltub tema õigusest täiendavale eluruumile.

7. Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede majutamisel võetakse arvesse puuetega inimeste rehabiliteerimisprogrammi soovitusi, tema tervislikku seisundit ning muid asjaolusid (lähenevad arstiabile, sugulaste, sõprade elukoht jne).

8. Invaliidid ja puudega lastega pered, nende eluruumid võivad asendada teiste samaväärsete eluruumidega vastavalt individuaalsele puuetega inimeste rehabilitatsiooniprogrammile (liikudes majade ülemistest korrustest madalamatele, lähenevad sugulaste, lähedaste jne elukohale jne)..)

9. Kui puudega inimene paigutatakse statsionaarse sotsiaalhoolekande asutusse, jääb tema elamispind riigi, munitsipaal- ja riikliku elamufondi elamispinnale, mida ta rendilepingu või rendilepingu alusel elab, 6 kuud alates hetkest, kui ta siseneb statsionaarsesse sotsiaalhoolekandeasutusse.

Puudega isiku tunnustamine eluruumi kasutamise õiguse kaotuse tõttu, kui ta viibib statsionaarses sotsiaalhoolekandeasutuses viibimise ajal kindlal perioodil, on sooritatud korteriõigusaktides sätestatud viisil.

10. Elamistingimuste parandamiseks registreeritakse statsionaarsete sotsiaalteenistuste institutsioonides elavatele inimestele, kes elavad statsionaarsete sotsiaalteenuste asutustes ja kes soovivad saada eluasemeid rendi- või rendilepingu alusel, olenemata sellest, kui suurel määral sotsiaalteenused on kasutatavad statsionaarsetes rajatistes ning neil on teiste elanikega võrreldes eluruumid.

Sellisel juhul võib neid tagastada eelnevalt hõivatud elamutele.

Nende isikute registreerimise ja nende eluruumide andmise korra määrab Vene Föderatsiooni asutuste täitevvõimu.

11. Vanemliku hoolitsuseta jäänud või vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed, kes elavad 18-aastaseks saamisel, antakse elamispinda kohaliku omavalitsuse omavalitsuse vahetult nende asutuste asukohas või oma eelmise elukoha järgselt, kui Puuetega inimeste rehabilitatsiooni individuaalne programm pakub enesehoolduse ja iseseisva eluviisi võimalust.

12. Tööle asumise või üürilepingu alusel vabastatud riigi-, munitsipaal- või ühiskondlikel eluruumidel asuvad spetsiaalselt varustatud elamispinnad, kus asuvad puuetega inimesed, asuvad peamiselt teised puuetega inimesed, kes peavad oma elutingimusi parandama.

13. Puuetega inimestele ja puuetega lastega peredele antakse soodushinnaga vähemalt 50% eluasemetoetusest riigi-, munitsipaal- ja avalikus elamispinnas, kommunaalmaksed (olenemata elamufondi) ja keskküttega eluruumideta, - kütusekulu, mis on ostetud üldsusele müümiseks kehtestatud piirides.

14. Puudega inimese poolt kasutatavat lisakeskkonda, sealhulgas eraldi ruumi kujul, ei peeta ülemääraseks ja seda tuleb maksta ühekordse summa ulatuses, arvestades antud hüvitisi.

15. Eluaseme, kommunaalteenuste ja ostetud kütuste hüvitiste saamiseks pöörduvad puuetega inimesed ja puudega lastega pered organisatsioone, kes koguvad elamumajanduse, kommunaalteenuste ja kütuse eest makstavaid makseid (eluaseme hooldamise ettevõtted, kommunaalettevõtted jne)..p)

Eluruumide, kommunaalteenuste ja ostetud kütuste hüvitiste andmise aluseks on meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi riiklike teenistuste asutuste välja antud tõendid puude kindlakstegemise kohta.

16. Hüvitiste maksmine seoses eluaseme, kommunaalteenuste ja ostetud kütusega hüvitatakse:

föderaalvalitsuse arvel riigile kuuluva riikliku eluasemefondiga;

Venemaa Föderatsiooni moodustavate üksuste, omavalitsusüksuste elamufondi, aga ka riikliku elamufondi riigi elamufondi osas Venemaa Föderatsiooni ja kohalike omavalitsuste üksuste poolt kehtestatud viisil.

17. Puuetega inimesed ja perekonnad puuetega inimestega oma koosseisu, tingimusel esmajärjekorras kruntide üksikute elamuehituse, hooldus abi- ja dacha põllumajanduse ja aianduse põhineb taotluse ja lisatud koopia tõend asjaolu rajamise puude poolt väljastatud avaliku teenindamise agentuuri meditsiinilise - sotsiaalsed teadmised, mis on esitatud kohalikele omavalitsustele ettenähtud viisil.

18. Puuetega inimeste ja puuetega lastega peredega seotud erisoodustusi võivad kehtestada Vene Föderatsiooni asutuste ja kohalike omavalitsuste täitevasutused oma arvel.

Vene Föderatsiooni valitsuse 27. juuli 1996. a otsus nr 901 "Puuetega inimeste ja puudega lastega perede hüvitiste andmine, nende varustamine elamispindadega, eluaseme ja kommunaalteenuste eest tasumine" (aegunud)

Venemaa Föderatsiooni valitsuse 27. juuli 1996. a otsus nr 901
"Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede hüvitiste pakkumisega neile elamispindade, eluaseme ja kommunaalteenuste pakkumiseks"

GUARANTOR:

Vene Föderatsiooni valitsuse 5. aprilli 2018. aasta dekreediga N 410 tunnistati käesolev otsus kehtetuks alates 14. aprillist 2018.

Vene Föderatsiooni puuetega inimeste sotsiaalkaitse föderaalseaduse (Vene Föderatsiooni kogutud seadus, 1995, nr 48, artikkel 4563) kohaselt otsustab Vene Föderatsiooni valitsus:

1. Kinnitada puuetega inimestele ja puudega lastele mõeldud perede hüvitiste andmise eeskirjad, mis käsitlevad eluaseme, eluaseme ja kommunaalteenuste pakkumist (edaspidi "reeglid").

2. Vene Föderatsiooni rahvastiku sotsiaalkaitse ministeerium koostab ja kinnitab kuu jooksul meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi riiklike teenistuste asutuste poolt välja antud tõendi vormi, mis kinnitab puude tekkimist.

3. Vene Föderatsiooni asutuste ja kohalike omavalitsuste täitevvõimuorganid peaksid võtma vajalikud korralduslikud meetmed puuetega inimeste ja puudega lastega perede hüvitiste tagamiseks, pakkuma neile eluasemeid, eluasemeid ja kommunaalteenuseid, omandama maad üksikute elamuehituse, abitööde ja taimede kasvatamise ja aianduse hooldamine vastavalt käesoleva resolutsiooniga kinnitatud eeskirjadele, samuti eluruumide varustusele, puuetega inimeste poolt hõivatud erivahendid ja -vahendid vastavalt puuetega inimeste rehabilitatsiooni individuaalsele programmile.

Peaminister
Vene Föderatsioon

Reeglid
puuetega inimeste ja puuetega lastega perede hüvitiste pakkumine, eluaseme, eluaseme ja kommunaalteenuste pakkumine neile
(kinnitatud Vene Föderatsiooni valitsuse 27. juuli 1996. a otsusega nr 901)

GUARANTOR:

Otsus Riigikohtu 13. märts 2014 N AKPI13-1200, mida kinnitab Kaebused Riigikohtu Kohtusse 24. juuni 2014 N APL14-243 lõige 1 käesoleva määruse peetakse ole vastuolus kehtivate õigusaktidega

1. Puudega ja puudega lapsega pered, kellel on vaja parandada oma elutingimusi, on registreeritud ja varustatud elamispindadega, võttes arvesse föderaalseaduse "Puuetega inimeste sotsiaalkaitsega seotud õigusi Vene Föderatsioonis" kehtestatud privileege eluaseme, eluaseme ja kommunaalteenuste osutamiseks üksikute elamuehituseks vajalike maade saamise teenused, samuti abiteenistuja, taha pidamise ja aianduse hooldamine vastavalt käesolevale reeglile kehtestatud korras ja sätetes.

2. Puuetega inimeste ja puudega lastega perede tunnustamise põhjused, mis vajavad registreerimisel elamistingimuste parandamist, on järgmised:

GUARANTOR:

Otsus Riigikohtu 13. märts 2014 N AKPI13-1200, mida kinnitab Kaebused Riigikohtu Kohtusse 24. juuni 2014 N APL14-243 teine ​​lõik punkt 2 Käesoleva määruse tunnustatakse kehtetuks alates otsuse jõustumisest mis käsitleb juhiseid täidesaatva võimu asutuste kohta Venemaa Föderatsiooni teemade kohta elamumajanduse taseme kohta iga pereliikme jaoks

elamispinna pakkumine iga pereliikme kohta allapoole Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste täitevvõimu poolt kehtestatud taset;

elab eluruumis (majas), mis ei vasta kehtestatud sanitaar- ja tehnilistele nõuetele;

mitmes peres asuvates korterites elamine, kui perekond hõlmab patsiente, kes kannatavad teatud krooniliste haiguste raskete vormide all, kus ühes korteris ei ole võimalik neid koos elada (vastavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutuste kokkuleppele);

elades kahe või enama perekonna kõrval asuvates ruumides ilma sugulasteni;

eluruumid ühistutes, välja arvatud hooajalised ja ajutised töötajad, tähtajalise töölepinguga töötavad isikud, samuti koolitusega seotud elanikud;

kes elasid pikka aega riigi, munitsipaal- ja avaliku eluasemefondi majades olevate allrendilepingute tingimustes või elamuehituse ühistute kodudes või eluruumides, mida omavad muud eluruumideta kodanikud.

Puuetega inimeste elamistingimuste parandamiseks registreerides võetakse arvesse nende õigust täiendavale eluruumile.

Puuetega inimesi ja puuetega lastega peresid võib pidada vajalikuks paremate elamistingimuste ja muudel alustel, mis on kehtestatud Vene Föderatsiooni asutuste seadustega ja teiste regulatiivsete õigusaktidega.

GUARANTOR:

Otsus Riigikohtu 13. märts 2014 N AKPI13-1200, mida kinnitab Kaebused Riigikohtu Kohtusse 24. juuni 2014 N APL14-243 lõige 3 käesoleva määruse tunnustatakse ole vastuolus kehtivate õigusaktidega

3. Puuetega inimeste ja parema elamistingimusi vajavate puudega lastega perede arvessevõtmine toimub:

elukohas - selleks spetsiaalselt volitatud kohaliku omavalitsuse asutus või spetsiaalselt määratud ametnik;

töökohal - ettevõtetes, asutustes ja muudes organisatsioonides, kellel on majanduse juhtimise või operatiivjuhtimise õigusega elamufond.

Puuetega inimesed ja puuetega lastega pered võivad registreerida elamistingimuste parandamiseks samal ajal töökohas ja elukohas.

GUARANTOR:

Otsus Riigikohtu 13. märts 2014 N AKPI13-1200, mida kinnitab Kaebused Riigikohtu Kohtusse 24. juuni 2014 N APL14-243 lõige 4 käesoleva määruse peetakse ole vastuolus kehtivate õigusaktidega

4. Puuetega inimeste ja puudega lapsega perede registreerimiseks, kes vajavad paremaid elamistingimusi, esitatakse taotlus, millele on lisatud:

väljavõte maja raamatus;

finantskonto koopia;

puude tõestamist tõendava tunnistuse koopia ja üksikute puuetega inimeste rehabilitatsiooniprogrammi koopia;

muud dokumendid, võttes arvesse konkreetseid asjaolusid (tehnilise ülevaatuse büroo sertifikaadid, tervishoiuasutused jne).

5. Puuetega inimesed ja puuetega lastega pered, mis on heaks kiidetud paremate elamistingimusi vajavate kodanike registreerimiseks, on loetletud eraldi nimekirjades, et anda neile eluaseme prioriteet.

GUARANTOR:

Vene Föderatsiooni elamiskoodeks, mis jõustus 1. märtsil 2005, ei näe ette eluaseme esmatähtsat pakkumist. Eluruumid on ette nähtud prioriteetsuse järjekorras, lähtudes kodanike registreerimise ajast, kui nad vajavad eluruume.

Selle kategooria kodanike eluaseme pakkumiseks, mis on registreeritud enne 1. jaanuari 2005, vt 24. novembri 1995. aasta föderaalseadust N 181-ФЗ

6. Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede elu- ruumid on ette nähtud igale pereliikmele Venemaa Föderatsiooni moodustavate üksuste riigiasutuste kehtestatud piirides.

Vene Föderatsiooni valitsuse poolt heakskiidetud haiguste loendis antakse puuetega inimestele täiendavat eluruumi eraldi ruumi kujul.

Puuetega inimeste pakkumine riigi või munitsipaalmaja elamute eluruumidega sõltub tema õigusest täiendavale eluruumile.

7. Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede majutamise korral võetakse arvesse puuetega inimeste rehabilitatsiooni individuaalse programmi soovitusi, tema tervislikku seisundit ning muid asjaolusid (lähenevad arstiabile, sugulaste, sõprade eluaseme jne).

8. Puuetega inimesed ja puudega lastega pered võivad nende asustatavate eluruumide asendada teiste samaväärsete eluruumidega vastavalt puudega inimese rehabilitatsiooni individuaalsele programmile (liikudes majade ülemistest korrustest madalamatele, lähenevad sugulaste, lähedaste jne elukohale jne..)

9. Kui puudega inimene paigutatakse statsionaarse sotsiaalhoolekande asutusse, jääb tema elamispind riigi, munitsipaal- ja riikliku elamufondi elamispinnale, mida ta rendilepingu või rendilepingu alusel elab, 6 kuud alates hetkest, kui ta siseneb statsionaarsesse sotsiaalhoolekandeasutusse.

Puudega isiku tunnustamine eluruumi kasutamise õiguse kaotuse tõttu, kui ta viibib statsionaarses sotsiaalhoolekandeasutuses viibimise ajal kindlal perioodil, on sooritatud korteriõigusaktides sätestatud viisil.

GUARANTOR:

Resolutsioon konstitutsioonikohtu Vene Föderatsiooni aasta 23. juuni 1995 N 8-P sätete § 60 Housing kood VNFSV, võimaldades äravõtmine kodanik (tööandja ruumides või tema pereliikmete) paremal ruumide kasutamise korral ajutise puudumise loetakse vastuolus artiklite 40 ( Vene Föderatsiooni põhiseaduse osa 1 ja 55 (3. osa)

Vastavalt Vene Föderatsiooni elamiskoodeksi artiklile 71, mis jõustus 1. märtsil 2005, ei tähenda eluruumide üürniku ajutine puudumine sotsiaalse töölepingu alusel, üks tema pereliikmetest või kõik need kodanikud, kes temaga koos elavad, ei muuda nende õigusi ega sotsiaalsete lepingute sõlmimise kohustused

10. Elamistingimuste parandamiseks registreeritakse statsionaarsete sotsiaalteenistuste institutsioonides elavatele inimestele, kes elavad statsionaarsete sotsiaalteenuste asutustes ja kes soovivad saada eluasemeid rendi- või rendilepingu alusel, olenemata sellest, kui suurel määral sotsiaalteenused on kasutatavad statsionaarsetes rajatistes ning neil on teiste elanikega võrreldes eluruumid.

Sellisel juhul võib neid tagastada eelnevalt hõivatud elamutele.

Nende isikute registreerimise ja nende eluruumide andmise korra määrab Vene Föderatsiooni asutuste täitevvõimu.

11. Vanemliku hoolitsuseta jäänud või vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed, kes elavad 18-aastaseks saamisel, antakse elamispinda kohaliku omavalitsuse omavalitsuse vahetult nende asutuste asukohas või oma eelmise elukoha järgselt, kui Puuetega inimeste rehabilitatsiooni individuaalne programm pakub enesehoolduse ja iseseisva eluviisi võimalust.

12. Tööle asumise või üürilepingu alusel vabastatud riigi-, munitsipaal- või ühiskondlikel eluruumidel asuvad spetsiaalselt varustatud elamispinnad, kus asuvad puuetega inimesed, asuvad peamiselt teised puuetega inimesed, kes peavad oma elutingimusi parandama.

13. Puuetega inimestele ja puuetega lastega peredele antakse soodushinnaga vähemalt 50 protsenti eluasemetoetustest riigi-, munitsipaal- ja avalikus elamispinnas, kommunaalmaksed (olenemata elamufondi) ja keskküttega eluruumideta, - kütusekulu, mis on ostetud üldsusele müümiseks kehtestatud piirides.

14. Puudega inimese poolt kasutatavat lisakeskkonda, sealhulgas eraldi ruumi kujul, ei peeta ülemääraseks ja seda tuleb maksta ühekordse summa ulatuses, arvestades antud hüvitisi.

15. Elamispinna, kommunaalmajanduse ja ostetud kütuse hüvitiste saamiseks pööravad puuetega inimesed ja puudega lastega perekonnad kontakteeruvad elamumajanduse, kommunaalmajanduste ja kütuse eest makstavate korterite (eluaseme hooldusettevõtete, kommunaalteenuste jne eest) kogutavate organisatsioonidega..p)

Eluruumide, kommunaalteenuste ja ostetud kütuste hüvitiste andmise aluseks on meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi riiklike teenistuste asutuste välja antud tõendid puude kindlakstegemise kohta.

16. Hüvitiste maksmine seoses eluaseme, kommunaalteenuste ja ostetud kütusega hüvitatakse:

föderaalvalitsuse arvel riigile kuuluva riikliku eluasemefondiga;

Venemaa Föderatsiooni moodustavate üksuste, omavalitsusüksuste elamufondi, aga ka riikliku elamufondi riigi elamufondi osas Venemaa Föderatsiooni ja kohalike omavalitsuste üksuste poolt kehtestatud viisil.

17. Puuetega inimesed ja perekonnad puuetega inimestega oma koosseisu, tingimusel esmajärjekorras kruntide üksikute elamuehituse, hooldus abi- ja dacha põllumajanduse ja aianduse põhineb taotluse ja lisatud koopia tõend asjaolu rajamise puude poolt väljastatud avaliku teenindamise agentuuri meditsiinilise - sotsiaalsed teadmised, mis on esitatud kohalikele omavalitsustele ettenähtud viisil.

18. Puuetega inimeste ja puuetega lastega peredega seotud erisoodustusi võivad kehtestada Vene Föderatsiooni asutuste ja kohalike omavalitsuste täitevasutused oma arvel.

See kehtestab puuetega inimeste ja puudega lastega perede registreerimise ja pakkumise vastuvõtmise korra, samuti eluaseme- ja kommunaalteenuste eest maksmise korra, üksikute elamuehituseks vajalike maade soetamise ning abiteenistuja ja aiahoidja hooldamise korra.

Selle kategooria tunnustamise põhjused, mis vajavad registreerimisel paremaid elamistingimusi, on iga pereliikme eluaseme tagamine allapoole Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste täidesaatva võimuorganite kehtestatud taset, kes elab korterit elavas eluruumis (majas), mis ei vasta kehtestatud sanitaar- ja tehnilistele nõuetele kui perekond hõlmab patsiente, kes kannatavad teatud krooniliste haiguste raskete vormide all, kus ühine nendega (vastavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutuste järeldusele) ei ole võimalik neid ühes korteris elada koos kahe või enama perekonnaga külgnevatesse ruumidesse, kus puuduvad sugulussuhted, elavad ühiselamul ja allrentimisel.

Registreerimisel aktsepteeritud puuetega inimesed on esmajärjekorras esiküljel asuvad eluruumide eraldamise loendites. Puuetega inimeste pakkumine riigi või munitsipaalmaja elamute eluruumidega sõltub tema õigusest täiendavale eluruumile.

Sotsiaalteenusasutustes elavad puuetega lapsed, vanemliku hoolitsusena jäänud või vanemateta jäänud lapsed, jõudes 18-aastaseks saavad elamispinnad järjekorras.

Puuetega inimestele ja puuetega lastega peredele antakse soodustust vähemalt 50 protsenti elamumajanduse ja kommunaalteenuste eest makstavast maksust ning kütuste maksumusest kodudes, kus puudub keskküte. Puuetega inimestele antakse maa individuaalse eluaseme ehitamiseks, abiteenistuja ja taimekasvatuse ning aiakaubanduse hooldamiseks.

Venemaa Föderatsiooni valitsuse 27. juuli 1996. a otsus nr 901 "Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede hüvitiste andmine neile eluaseme, eluaseme ja kommunaalteenuste pakkumiseks"

Resolutsiooni tekst avaldati 9. augusti 1996. aasta Rossiyskaya Gazeta nr 151, Vene Föderatsiooni õigusaktide kogumikus 5. august 1996, N 32 st. 3936

Vene Föderatsiooni ülemkohtu 13. märtsi 2014. aasta otsusega N AKPI13-1200 tunnistati käesolevas resolutsioonis heakskiidetud reeglite lõike 2 teine ​​lõik alates kuupäevast, mil otsus jõustus, kehtetuks tunnistada täidesaatva võimu organite poolt Vene Föderatsiooni subjektide asutamist elamispinna suuruse kohta iga pereliikme jaoks

Vene Föderatsiooni valitsuse 5. aprilli 2018. aasta dekreediga N 410 tunnistati käesolev otsus kehtetuks alates 14. aprillist 2018.

901 Vene Föderatsiooni valitsuse otsus

VENEMAA FÖDERATSIOONI VALITSUS

27. juuli 1996, nr 901

HÜVITISTE OSUTAMISE KOHTA

DISTABLE JA LASTE VANEMAST LASTE,

KASUTADA Oma elamispinda, eluaseme maksmine

JA VÕIMALUSED

Vene Föderatsiooni puuetega inimeste sotsiaalkaitse föderaalseaduse (Vene Föderatsiooni kogutud seadus, 1995, nr 48, artikkel 4563) kohaselt otsustab Vene Föderatsiooni valitsus:

1. Kinnitada puudega ja puudega lapsega peredega seotud hüvitiste lisamise eeskirjad, et anda neile elamispinda, eluasemeid ja kommunaalteenuseid (edaspidi "reeglid").

2. Vene Föderatsiooni rahvastiku sotsiaalkaitse ministeerium koostab ja kinnitab kuu jooksul meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi riiklike teenistuste asutuste poolt välja antud tõendi vormi, mis kinnitab puude tekkimist.

3. Vene Föderatsiooni asutuste ja kohalike omavalitsuste täitevvõimuorganid peaksid võtma vajalikud korralduslikud meetmed puuetega inimeste ja puudega lastega perede hüvitiste tagamiseks, pakkuma neile eluasemeid, eluasemeid ja kommunaalteenuseid, omandama maad üksikute elamuehituse, abitöötajate ja taimekasvatustööde ja aiakaupade hooldamine vastavalt käesoleva dekreediga kinnitatud eeskirjadele ning eluruumide varustusele Mängud puuetega inimeste erilisi vahendeid ja seadmeid vastavalt üksikute rehabilitatsiooniprogrammi.

27. juuli 1996, nr 901

KASUTAMINE DISABLIKELE INIMESTELE JA PEREKONDADELE

LUBATUD LASTELE VÕIMALUSEL, et neid tagada

Elamispinnad, eluaseme maksmine

JA VÕIMALUSED

1. Puuetega lapsed ja puuetega lastega pered, kellel on vaja parandada oma elutingimusi, on registreeritud ja varustatud elamispindadega, võttes arvesse föderaalseadusega "Puuetega inimeste sotsiaalkaitsega seotud õigusi Vene Föderatsioonis" kehtestatud privileege eluaseme, eluaseme ja kommunaalteenuste pakkumiseks üksikute elamuehituseks vajalike maade saamise teenused, samuti abiteenistuja, taha pidamise ja aianduse hooldamine vastavalt käesolevale reeglile kehtestatud korras ja sätetes.

2. Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede tunnustamise põhjused, mis vajavad registreerimisel elamistingimuste parandamist, on järgmised:

elamispinna pakkumine iga pereliikme kohta allapoole Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste täitevvõimu poolt kehtestatud taset;

elab eluruumis (majas), mis ei vasta kehtestatud sanitaar- ja tehnilistele nõuetele;

mitmes peres asuvates korterites elamine, kui perekond hõlmab patsiente, kes kannatavad teatud krooniliste haiguste raskete vormide all, kus ühes korteris ei ole võimalik neid koos elada (vastavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutuste kokkuleppele);

elades kahe või enama perekonna kõrval asuvates ruumides ilma sugulasteni;

eluruumid ühistutes, välja arvatud hooajalised ja ajutised töötajad, tähtajalise töölepinguga töötavad isikud, samuti koolitusega seotud elanikud;

kes elasid pikka aega riigi, munitsipaal- ja avaliku eluasemefondi majades olevate allrendilepingute tingimustes või elamuehituse ühistute kodudes või eluruumides, mida omavad muud eluruumideta kodanikud.

Puuetega inimeste elamistingimuste parandamiseks registreerides võetakse arvesse nende õigust täiendavale eluruumile.

Puuetega inimesi ja puudega lastega peresid võib pidada vajalikuks paremate elamistingimuste ja muudel põhjustel, mis on kehtestatud Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste seadustes ja teistes regulatiivsetes õigusaktides.

3. Puuetega inimeste ja parema elamistingimusi vajavate puudega lastega perede arvessevõtmine toimub:

elukohas - selleks spetsiaalselt volitatud kohaliku omavalitsuse asutus või spetsiaalselt määratud ametnik;

töökohal - ettevõtetes, asutustes ja muudes organisatsioonides, kellel on majanduse juhtimise või operatiivjuhtimise õigusega elamufond.

Puuetega inimesed ja puuetega lastega pered võivad registreerida elamistingimuste parandamiseks samal ajal töökohas ja elukohas.

4. Puuetega inimeste ja puudega lapsega perede registreerimiseks, kes vajavad paremaid elamistingimusi, esitatakse taotlus, millele on lisatud:

väljavõte maja raamatus;

finantskonto koopia;

puude tõestamist tõendava tunnistuse koopia ja üksikute puuetega inimeste rehabilitatsiooniprogrammi koopia;

muud dokumendid, võttes arvesse konkreetseid asjaolusid (tehnilise ülevaatuse büroo sertifikaadid, tervishoiuasutused jne).

5. Puuetega inimesed ja puuetega lastega pered, kes on registreeritud kodanikel, kes peavad oma elutingimusi parandama, on loetletud eraldi loendites, et anda neile eluaseme prioriteet.

6. Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede elu- ruumid on ette nähtud igale pereliikmele Venemaa Föderatsiooni moodustavate üksuste riigiasutuste kehtestatud piirides.

Vene Föderatsiooni valitsuse poolt heakskiidetud haiguste loendis antakse puuetega inimestele täiendavat eluruumi eraldi ruumi kujul.

Puuetega inimeste pakkumine riigi või munitsipaalmaja elamute eluruumidega sõltub tema õigusest täiendavale eluruumile.

7. Puuetega inimeste ja puuetega lastega perede majutamisel võetakse arvesse puuetega inimeste rehabiliteerimisprogrammi soovitusi, tema tervislikku seisundit ning muid asjaolusid (lähenevad arstiabile, sugulaste, sõprade elukoht jne).

8. Invaliidid ja puudega lastega pered, nende eluruumid võivad asendada teiste samaväärsete eluruumidega vastavalt individuaalsele puuetega inimeste rehabilitatsiooniprogrammile (liikudes majade ülemistest korrustest madalamatele, lähenevad sugulaste, lähedaste jne elukohale jne)..)

9. Kui puudega inimene paigutatakse statsionaarse sotsiaalhoolekande asutusse, jääb tema elamispind riigi, munitsipaal- ja riikliku elamufondi elamispinnale, mida ta rendilepingu või rendilepingu alusel elab, 6 kuud alates hetkest, kui ta siseneb statsionaarsesse sotsiaalhoolekandeasutusse.

Puudega isiku tunnustamine eluruumi kasutamise õiguse kaotuse tõttu, kui ta viibib statsionaarses sotsiaalhoolekandeasutuses viibimise ajal kindlal perioodil, on sooritatud korteriõigusaktides sätestatud viisil.

10. Elamistingimuste parandamiseks registreeritakse statsionaarsete sotsiaalteenistuste institutsioonides elavatele inimestele, kes elavad statsionaarsete sotsiaalteenuste asutustes ja kes soovivad saada eluasemeid rendi- või rendilepingu alusel, olenemata sellest, kui suurel määral sotsiaalteenused on kasutatavad statsionaarsetes rajatistes ning neil on teiste elanikega võrreldes eluruumid.

Sellisel juhul võib neid tagastada eelnevalt hõivatud elamutele.

Nende isikute registreerimise ja nende eluruumide andmise korra määrab Vene Föderatsiooni asutuste täitevvõimu.

11. Vanemliku hoolitsuseta jäänud või vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed, kes elavad 18-aastaseks saamisel, antakse elamispinda kohaliku omavalitsuse omavalitsuse vahetult nende asutuste asukohas või oma eelmise elukoha järgselt, kui Puuetega inimeste rehabilitatsiooni individuaalne programm pakub enesehoolduse ja iseseisva eluviisi võimalust.

12. Tööle asumise või üürilepingu alusel vabastatud riigi-, munitsipaal- või ühiskondlikel eluruumidel asuvad spetsiaalselt varustatud elamispinnad, kus asuvad puuetega inimesed, asuvad peamiselt teised puuetega inimesed, kes peavad oma elutingimusi parandama.

13. Puuetega inimestele ja puuetega lastega peredele antakse soodushinnaga vähemalt 50% eluasemetoetusest riigi-, munitsipaal- ja avalikus elamispinnas, kommunaalmaksed (olenemata elamufondi) ja keskküttega eluruumideta, - kütusekulu, mis on ostetud üldsusele müümiseks kehtestatud piirides.

14. Puudega inimese poolt kasutatavat lisakeskkonda, sealhulgas eraldi ruumi kujul, ei peeta ülemääraseks ja seda tuleb maksta ühekordse summa ulatuses, arvestades antud hüvitisi.

15. Eluaseme, kommunaalteenuste ja ostetud kütuste hüvitiste saamiseks pöörduvad puuetega inimesed ja puudega lastega pered organisatsioone, kes koguvad elamumajanduse, kommunaalteenuste ja kütuse eest makstavaid makseid (eluaseme hooldamise ettevõtted, kommunaalettevõtted jne)..p)

Eluruumide, kommunaalteenuste ja ostetud kütuste hüvitiste andmise aluseks on meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi riiklike teenistuste asutuste välja antud tõendid puude kindlakstegemise kohta.

16. Hüvitiste maksmine seoses eluaseme, kommunaalteenuste ja ostetud kütusega hüvitatakse:

föderaalvalitsuse arvel riigile kuuluva riikliku eluasemefondiga;

Venemaa Föderatsiooni moodustavate üksuste, omavalitsusüksuste elamufondi, aga ka riikliku elamufondi riigi elamufondi osas Venemaa Föderatsiooni ja kohalike omavalitsuste üksuste poolt kehtestatud viisil.

17. Puuetega inimesed ja perekonnad puuetega inimestega oma koosseisu, tingimusel esmajärjekorras kruntide üksikute elamuehituse, hooldus abi- ja dacha põllumajanduse ja aianduse põhineb taotluse ja lisatud koopia tõend asjaolu rajamise puude poolt väljastatud avaliku teenindamise agentuuri meditsiinilise - sotsiaalsed teadmised, mis on esitatud kohalikele omavalitsustele ettenähtud viisil.

18. Puuetega inimeste ja puuetega lastega peredega seotud erisoodustusi võivad kehtestada Vene Föderatsiooni asutuste ja kohalike omavalitsuste täitevasutused oma arvel.

Assotsiatsioon abistab puidu müügi teenuste pakkumisel: plaat müüakse regulaarselt konkurentsivõimeliste hindadega. Hea kvaliteediga metsatooted.

RF valitsuse dekreet 2017/07/29 N 901 "On subsiidiumide andmist föderaalse eelarve organisatsioonid riigi Corporation Space Tegevused" Roskosmos "taastamisega seotud kulud hoolduse või ruumikasutuse maapealsete infrastruktuuride Baykonur ja" Oriental "

VENEMAA FÖDERATSIOONI VALITSUS

29. juuli 2017 N 901

FEDERALIIGI EELARVE TOETUSTE ANDMISE KOHTA

KOHALIKU RIIGI CORPORATION ORGANISATSIOONID

ROSCOSMOSI TEGEVUS ÜHENDATUD KULUDE TAGASIKUL

SISALDUSEGA, HOOLDUSELE VÕI ÜMBERKASUTAMINE

MAAPIIRKASUTAINFRASTRUKTUURI OBJEKTID

BAYKONURI KOSMODROMID JA "EAST"

Vene Föderatsiooni valitsus otsustab:

Kinnitada lisatud föderaaleelarve toetuste andmise eeskirjad kosmosealase tegevuse riikliku korporatsiooni organisatsioonidele Roskosmos, et hüvitada kulud, mis on seotud Baikonuri ja Vostochni kosmoseaparaatide maapealse kosmoseinfrastruktuuri objektide säilitamise, säilitamise või hävitamisega.

29. juuli 2017 N 901

FEDERIIERITUD EELARVE TOETUSED

KOHALIKU RIIGI CORPORATION ORGANISATSIOONID

ROSCOSMOSI TEGEVUS ÜHENDATUD KULUDE TAGASIKUL

SISALDUSEGA, HOOLDUSELE VÕI ÜMBERKASUTAMINE

MAAPIIRKASUTAINFRASTRUKTUURI OBJEKTID

BAYKONURI KOSMODROMID JA "EAST"

1. Käesolevad eeskirjad sätestada metoodika, eesmärgid ja kättesaadavus toetusi föderaalse eelarve riigi Corporationi Avakosmosetegevuse "Roskosmos" kulude hüvitamise seotud hooldus- või kõrvaldamise maapealsete ruumi infrastruktuuri Baykonur ja "East" (edaspidi vastavalt - organisatsioonid, ettevõtted, toetused).

2. Toetused esitatakse vastava eelarveaasta föderaaleelarve föderaalseadusega ettenähtud eelarveliste eraldiste ja eelarvekindlustusmaksete piirmäärade kohta, mis edastatakse korporatsioonile kui föderaaleelarve saajale käesoleva eeskirja lõikes 1 nimetatud eesmärkidel riikliku programmi raames Venemaa Föderatsiooni "Venemaa ruumitegevus aastateks 2013-2020", mis on heaks kiidetud Vene Föderatsiooni valitsuse dekreediga 15. aprillil 2014, N 306 " Venemaa Föderatsiooni riigiprogrammist "Venemaa kosmosetööstused aastateks 2013-2020".

3. Toetused on ette nähtud organisatsioonidele selliste kulude katmiseks, mis on seotud Baikonuri ja Vostochni kosmodroomide maapealse kosmoseinfrastruktuuri objektide hooldamise, säilitamise või müümisega nende katkematu kasutamise ja tehnilise valmisoleku tagamise eesmärgil nende kavandatud kasutuseks, sealhulgas:

a) tööjõukulud, sealhulgas tööjõukulude tekkepilt ja töötajate reisikulud organisatsioonide töötajatele, kelle tööülesannete eesmärk on säilitada, säilitada või kasutada Baikonuri ja Vostochnani kosmodroomide maapealse kosmoseinfrastruktuuri objekte;

b) kommunaalteenuste maksmine;

c) sideteenuse eest tasumine;

d) Baikonuri ja Vostochnani kosmodroomide maapealse kosmoseinfrastruktuuri objektide kavandatud kasutamiseks tehnilise valmisoleku jaoks hoolduseks ja hoolduseks ette nähtud transporditeenuste, sealhulgas kauba transpordiks vajalike transporditeenuste osutamine;

e) hoonete ja rajatiste turvalisuse korraldamine, sealhulgas varustuskindluse (taastamise) turvasignalisatsioonisüsteemide, valgustusseadmete parandamise, välised piirded ja maanteed ümbritsevate objektide ümbermõõdu piires; teabe kaitsmise meetmed;

f) tuleohutuse tagamise meetmete rakendamine, kaasa arvatud hoonete ja rajatiste tulekustutussüsteemide varustamine (taastamine) tööruumides, tuletõrjeasutuste personali väljaõppe korraldamine;

g) tööde korraldamine ja läbiviimine praeguse tegevuse raames (remont, sealhulgas varustus ja inventuur, maapinnastruktuurid, tehniline sertifitseerimine, ohtlike tootmisrajatiste tööohutusalane kogemus, ohtlike tööstusjäätmete kõrvaldamine, hapniku- ja gaasiballoonide markeerimine ja täitmine, laboratoorsete kontrolltestide läbiviimine kiirgus- ja keemiakaitsevahendid);

h) võtta meetmeid keskkonnakaitse tagamiseks ja kasutamata rajatiste hävitamiseks;

i) varude omandamine (kütteõli, diislikütus, kütus ja määrdeained, spetsiaalsed vedelikud katlaruumide ja erivahendite, isiklike kaitsevahendite, sealhulgas taastavate kreemide ja pastade, pesemis- ja neutraliseerimisvahendite, tehniliste (talvel ja suvel) ja kingad, spetsiaalsed riided ja jalanõud raketi kütuse komponentidega töötamiseks, kaitsvad dielektrilised vahendid, kiivrid ja turvavööd, tuletõrjevahendid, hoonete, rajatiste ja tulekahjukoomade varustus ND, masinate, hoonete ja rajatiste (lakid, värvid, kaltsud, alkohol, tööriistad, õlid, majapidamistarbed), kirjatarvete, materjalide ja esemete käitlemiseks kasutatavad tarbekaubad, ravimid ja apretid, seadmed ja kontoriseadmed, ehitus (sealhulgas torustiku) tarbekaubad (tsement, kiltkivi, katusfibre, metall).

4. Organisatsioonile antakse toetust, kui toetuslepingu sõlmimise kuule eelneva kuu esimesel päeval (edaspidi kokkulepe) vastab organisatsioon järgmistele nõuetele:

a) ei ole ületanud võla tagasimaksmiseks föderaalse eelarve toetused, eelarve investeeringud, tingimusel, sealhulgas kooskõlas teiste määruste ja muid võlgnevusi föderaalse eelarve;

b) ei ole välisriigi juriidiline isik ja Venemaa juriidiline isik, kellel on lubatud (aktsia) kapital, mille välisriigi juriidiliste isikute osaluse osakaal, kelle registreerimisnumber on Venemaa Föderatsiooni rahandusministeeriumi poolt heakskiidetud soodustollimaksu kehtestavate riikide ja territooriumide loendisse kuuluv riik või territoorium maksurežiim ja (või) mitteavaldamine ja teabe edastamine finantstehingute (offshore-piirkondade) puhul selliste juriidiliste isikute suhtes FIR isikute ületab kokku 50 protsenti;

c) ei ole käesoleva eeskirja punktis 1 nimetatud eesmärkide kohaselt föderaaleelarvest vahendeid saaja kooskõlas muude regulatiivsete õigusaktidega.

5. Toetuse saamiseks esitab organisatsioon Corporationile järgmised dokumendid enne kuu, millal kavatsetakse sõlmida lepingut, eelnenud kuu kümnendal päeval:

a) toetuse taotlus, mille on alla kirjutanud organisatsiooni juht;

b) Baikonuri ja Vostochnani kosmodroomide maapealsete kosmoseinfrastruktuuride rajatiste nimekiri, nende hooldamise, hooldamise või käitlemisega seotud kulude hüvitamiseks on kavas anda toetust, märkides ära andmed, mis kinnitavad, et organisatsioonil on õigus (kinnisvara, üür või muud õiguslikud alused a) nimetatud objektide hooldamiseks, hooldamiseks või kõrvaldamiseks;

c) dokumendid, mis tõendavad tegelikku rakendamist organisatsiooni tegevusega sisu, hooldus või ruumikasutuse maapealsete infrastruktuuride Baykonur ja "East", mille on kinnitanud organisatsiooni juhile;

d) väljavõte juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrisse, mis on nõuetekohaselt sertifitseeritud (kui organisatsioon ei esita sellist dokumenti, taotleb ta seda iseseisvalt);

e) organisatsiooni juhi allkirjastatud sertifikaat, mis kinnitab organisatsiooni vastavust käesoleva eeskirja punktis 4 sätestatud nõuetele;

e) dokumendid, mis kinnitavad toetuste hüvitamise kulude täitmist, sh lepingute ja esmaste raamatupidamisdokumentide koopiad (arved, tehtud tööde heakskiitmise aktid, arved, palgaarvestusraamatud, südamiku ja kaasatud personali arvu tõendavad dokumendid, maksekorralduste koopiad, maksekorralduste registrid), mille on sertifitseerinud organisatsiooni juht, koos taotlusega, mille on kinnitanud organisatsiooni juht ja rakendusaruande peaarvepidaja (kui see on olemas) hoolduskulud, hooldus või ruumikasutuse maapealsete infrastruktuuride Baykonur ja "East".

6. Korraldusasutus kontrollib kümne tööpäeva jooksul alates käesoleva eeskirja punktis 5 nimetatud dokumentide esitamisest organisatsioonilt sellel oleva teabe täielikkust ja täpsust ning otsustab, kas toetust anda või mitte, neist reeglitest.

Korporatsioon teatab kirjalikult otsusest organisatsioonile hiljemalt kaheteistkümnendal tööpäeval alates käesoleva eeskirja punktis 5 nimetatud dokumentide korrastamisest.

7. Kui organisatsioon, kelle suhtes on tehtud otsus toetuse andmiseks, sõlmib korporatsioon 20 kalendripäeva jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast Venemaa Föderatsiooni rahandusministeeriumi kehtestatud standardvormi kohaselt kokkuleppe, mis sisaldab järgmist:

a) subsiidiumi andmise eesmärk, tingimused, suurus ja kord;

b) subsiidiumi üleandmise ajastus;

c) organisatsiooni nõusolek ettevõtte ja riikliku finantskontrolli asutuse jaoks, et kontrollida, kas organisatsioon järgib käesolevate eeskirjade alusel kehtestatud toetuse andmise korda, eesmärke ja tingimusi;

d) korporatsiooni ja riikliku finantskontrolli organi kohustus kontrollida käesolevate eeskirjade alusel kehtestatud menetluse korralduse, eesmärkide ja tingimuste täitmist;

e) subsiidiumfondide kasutamise aruannete esitamise kord ja vormid ning muud aruanne, mis on seotud organisatsioonide vastavusega käesolevate eeskirjade alusel kehtestatud toetuste andmise menetlusele, eesmärkidele ja tingimustele.

8. Toetus kantakse üle hiljemalt kümnendale tööpäevale alates korporatsiooniga sõlmitud kokkuleppe kuupäevast.

9. Subsiidiumi ülekandmine organisatsiooni avatud arvelduskontole Vene Föderatsiooni keskpanga asutustes või krediidiasutustes.

10. Organisatsiooni toetuse andmisest keeldumise põhjused on järgmised:

a) organisatsioonide poolt esitatud dokumentide ebajärjekindlus käesoleva eeskirja punktis 5 nimetatud nõuete või nimetatud dokumentide ebaõnnestumise (mittetäielik esitamine);

b) organisatsiooni esitatud teabe ebausaldusväärsus.

11. Subsiidiumi suurus määratakse kindlaks tegelike kulude alusel, mis organisatsioonil on otseselt seotud Baikonuri ja Vostochni kosmoseadmete maapealsete kosmoseinfrastruktuuride hoolduse, hoolduse või käitlemisega, mis on vajalikud nende katkematuks toimimiseks ja tehniliseks valmisolekuks, punktides " e "käesoleva eeskirja punkti 5 kohaselt, samuti käesoleva määruse punkti 2 kohaselt kindlaks määratud summas.

12. Kui organisatsioon kehtestab käesolevates eeskirjades sätestatud toetuse andmise järjekord, eesmärgid ja tingimused, tagastatakse asjaomased vahendid föderaalsele eelarvele kümne tööpäeva jooksul alates päevast, mil organisatsioon saab ettevõtte asjakohase nõude ja / või kontrollida.

13. Meetme järgimise, toetuse eesmärkide ja tingimuste täitmise üle kontrollib korporatsioon ja föderaalne täidesaatev asutus, kes täidab kontrolli ja järelevalve ülesandeid finants- ja eelarvevaldkonnas.